گزارش سالانه آموزش و ترویج حقوق بشر (دفتر ساحوی کابل، سال مالی ۱۳۹۷)

توسعه و ترویج حقوق بشر براساس  ماده 58 قانون اساسی، احکام قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون و هدف دوم برنامه استراتیژیک و برنامه عمل کمیسیون، یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم و کلیدی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌باشد. کمیسیون همواره تلاش نموده است تا به منظور دسترسی شهروندان به حقوق بشری‌شان، از طریق آموزش حقوق بشر، سطح آگاهی عمومی را در زمینه مفهوم حقوق بشر ارتقاء بخشیده و شهروندان را در این زمینه توانمند بسازد.

ارتقاء دانش عمومی در زمینه حقوق بشر زمینه‌های تأمین و حمایت از حقوق بشر را در جامعه فراهم می‌سازد، به هر میزانیکه شهروندان از حقوق‌ بشری خود آگاهی حاصل کنند به همان پیمانه در دفاع از حقوق و آزادی‌های خود و دیگران پرداخته و در قبال نقض حقوق بشر حساس‌تر می‌شوند. این امر در نهایت منجر به رعایت و احترام حقوق بشر توسط ارگان‌های مسئول می‌گردد. بنابراین، آموزش حقوق بشر یکی از مهم‌ترین ابزاری است که زمینه دسترسی شهروندان را به حقوق و آزادی‌های بشری شان مساعد می‌سازد.

 

 

برای دریافت متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید 


بازنشر این مطلب