گزارش تلفات افراد ملکی در منازعات مسلحانه افغانستان سال 1397

منازعات مسلحانه یک واقعیت انکارناپذیر جوامع بشری است و متأسفانه این واقعیت تلخ در طول تاریخ زندگی بشروجود داشته و در حال حاضر بعضی از جوامع از جمله کشور افغانستان درگیر جنگها و مخاصمات مسلحانه اند .

جنگ و تداوم ناامنیها دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، اما یکی از پیامدهای جدی منازعات مسلحانه نقض حقوق بشری افراد است. در جریان جنگها و ناامنیها تعداد زیادی از مردم غیرنظامی از حقوق بشری خود محروم میشوند. برخی جان خود را از دست میدهند و تعدادی زخمی میشوند و برخی دیگر نیز خانه، داراییها و اموال خود را از دست داده و از محل زندگیشان بیجا میشوند. سایر حقوق بشری نیز مانند حق مصونیت و آزادی، حق کرامت انسانی، حق آزادی گشت و گذار، حق کار، حق صحت، حق آموزش و پرورش ،حق دسترسی به عدالت و سایر حقوق خود را از دست میدهند .گزارشهای مستند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که از آغاز سال 1388 تا پایان سال 1397 خورشیدی 75316 تن از افراد ملکی و بیگناه در جنگ بین نیروهای  دولتی ،حامیان دولت و مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدهاند که یک رقم تکاندهنده را نشان میدهد. قابل ذکر است اینکه شاید ارقام تلفات افراد ملکی در این 10 سال اخیر بیشتر از آن باشد که نزد کمیسیون به ثبت رسیده است، اما به دلیل، ناامن بودن ساحات، دوری راهها، وجود جنگهای متعدد در بسیاری از نقاط کشور ،عدم وجود اسناد و مدارک قابل اثبات، تعداد زیادی از این قضایا نزد کمیسیون ثبت نشده است.

  برای در یافت متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید 

 

 


بازنشر این مطلب