گزارش تحقیقی بررسی وضعیت عمومی اطفال در افغانستان

مقدمه

وضعیت و موقف اجتماعی اطفال در افغانستان بر اساس شاخص های مختلف متفاوت است، اما آنچه مسلم است اینکه اطفال در مجموع از جمله دسته های آسیپ پذیر و معروض به خطر در افغانستان محسوب میگردند. به اضافه آن محل بودباش، حساسیت های فرهنگی ، جنسیت وضعیت اقتصادی ازجمله عواملی است که به آسیب پذیری اطفال میافزاید و آنها را در معرض آسیب پذیری مضاعف قرار میدهد.

 

..تفصیل


بازنشر این مطلب