عدالت برای اطفال وضعیت اطفال متخلف از قانون در افغانستان

مقدمه

کشور های عضو در مورد اطفال متخلف یا متهم به نقض قانون جزایی این حق را به رسمیت میشناسند که با آنان مطابق با شئونات و ارزش طفل رفتار گردد ایم امر موجب افزایش احترام طفل نسبت به حقوق بشر و آزادیهای اساسی دیگران شده، سن طفل را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن سن طفل، با عث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده در آن میگردد.

 

تفصیل


بازنشر این مطلب