وضعیت زنان افغانستان در سال 2008 میلادی

مقدمه

در دنیای امروز، میزان رشد زنان در یک کشور را ، معیار سنجش توسعه و پیشرفت آن کشور می دانند. زنان در عصر جدید به اثبات رسانده اند که می توانند در تمامی عرصه های مدنی، سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نقش بسیار مهم و ارزنده ای را بازی نمایند.

 

تفصیل


بازنشر این مطلب