بررسی وضعیت اطفالی كه با مادران شان در زندان بسر میبرند

مقدمه

ارتکاب جرم توسط انسان ها، اعم از زنان و مردان، یکی از واقعیت های انکار ناپذیر در جوامع بشری است. اما بر اساس ارقام ارئه شده موجود، زنان تعداد محدودی از زندانیان را تشکیل می دهند. در سطح جهانی فقط 5 در صد تمام زندانیان را زنان تشکیل می دهند. با وجود اینکه تعداد زنان زندانی رقم نسبتأ کوچکی را نسبت به مردان زندانی تشکیل می دهد اما آنها به مشکلات مشخص در سیستم زندان ها به دلیل نقش ویژه آنها به حیث مادر در رابطه به اطفال شان مواجه می گردند.

...تفصیل

 


بازنشر این مطلب