گزارش سوم نظارت از حقوق سیاسی در انتخابات پارلمانی سال 1389

گزارش سوم نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر حقوق سیاسی در جریان دور دوم انتخابات پارلمانی سال 1389

 

... تفصیل


بازنشر این مطلب