مرکز منابع

مرکز منابع کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان منحيث يک بخش تقويتی و حمايتی در پهلوی ساير بخش های پروگرامی کميسيون به هدف ارائه خدمات از طريق وسايل و امکانات دست داشته از قبيل ( کتب , مواد آموزشی , مواد سمعی و بصری , انترنيت وساير خدمات تخنيکی ) برای بخش های پروگرامی و غير پروگرامی و همچنان برای مراجعين بيرون از کميسيون؛ شامل استادان محترم , دانش آموزان , قضات محترم ,حارنوالان محترم، پژوهشگران و ساير هموطنان , ايجاد گرديده که همه روزه درايام و اوقات رسمی آماده پذيرش مراجعين ميباشد . مرکز منابع کميسيون در نوامبر 2003 به فعاليت آغاز کرده است.

مرکز منابع کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در دفتر ساحوی کابل موقعیت دارد و با در اختیار داشتن اضافه تر از هفت هزار جلد کتب در موضوعات حقوقی، حقوق بشر ، علوم سیاسی، روانشناسی ، جامعه شناسی ، ساینس ، ادبیات ، تاریخ و سایر عناوین ، افتخار دارد؛ که در رشد و ارتقای سطح فرهنگ و مطالعه شهروندان سهیم است. این کتاب ها به لسان های پشتو، دری، انگلیسی و عربی است که در دسترس علاقه مندان مطالعه و تحقیق قرار دارد. محصلین ، اساتید و سایر کسانی که علاقه مند مطالعه میباشند میتوانند در روز ها و ساعت رسمی به اين مرکز منابع مراجعه نموده , به مطالعه و تحقیق بپردازند. قابل توجه ! کتاب بطور امانت صرف برای دارندگان کارت هویت کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان داده می شود. سایر مراجعین محترم میتوانند کتاب ها را در داخل کتابخانه ای کمیسیون مطالعه نمایند .

موادی وجود ندارد

مرکز منابع دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانسان

موادی وجود ندارد

موادی وجود ندارد