برنامه استراتژیک بازدید:2596 تاریخ نشر:2015-02-18

برنامۀ استراتژیک 1393-1397 (2014- 2018)

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در آخرین سال تطبیق برنامه استراتیژیک و برنامه عمل چهار ساله (1389 - 1392 ) خویش، برنامه استراتیژیک و عمل جدید خویش را تدوین کرد تا برای پنج سال آینده راهنمای کارکردها و فعالیت های کمیسیون در عرصه حمایت، نظارت، بهبود و توسعه حقوق بشر در کشور باشد. برنامه استراتیژیک و برنامه عمل جدید کمیسیون در چارچوب وظایف و صلاحیت های قانونی کمیسیون تنظیم و تدوین شده و دورنما، ارز ش ها، ماموریت ها، اهداف استراتیژیک و تمام فعالیت های عملی کمیسیون را با در نظرداشت پیامدها و بازده های پیش بینی شده در آن، تعیین و مشخص کرده است.

گزارش را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب