برنامه استراتژیک بازدید:3337 تاریخ نشر:2011-12-05

برنامه استراتژیک و برنامه عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

برنامه استراتژیک و برنامه عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 1389- 1392 ه ش ...

 


بازنشر این مطلب