اعلان داوطلبی: اعمار تعمیر یادبود از قربانیان جنگ

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان درنظردارد تا تعمیریادبود از قربانیان جنگ را در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی اعمار نماید.

موسسات وشرکت های ساختمانی داخلی که خواهش اعمارآنرا داشته باشند آفرهای خویش را به شکل سربسته بعد از نشر اعلان الی ۲۱ یوم تقویمی به دفترمرکزی کمیسیون واقع ناحیه ششم شهر کابل، دارالامان، جاده فیض محمد کاتب، بین اداره عالی تفتیش و وزارت محترم انکشاف دهات سپرده شرطنامه، نقشه ومشخصات را ملاحظه کرده میتوانند.

 

آفرگشائی به تاریخ 30/ 11 / 1396 ساعت 9 قبل ازظهردرصالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان دایر میگردد.


بازنشر این مطلب