اعلان های داوطلبی بازدید:670 تاریخ نشر:2018-01-27

اعلان داوطلبی : ضرورت به اجناس چاپی برای مطبعه

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای آمریت مطبعه کمیسیون به اجناس ذیل از قبیل:

  • کاغذ ودفری
  • کاغذ آرت کارت
  • رنگ
  • پلیت برای دستگاه ماشین سورم و پلیت برای دستگاه ماشین جی تی او ضرورت دارد.

 

موسسات وشرکت های داخلی که خواهش رسانیدن آنرا داشته باشند آفرهای خویش را بشکل سر بسته بعد از نشر اعلان الی 21 یوم تقویمی به دفترمرکزی کمیسیون واقع ناحیه ششم شهر کابل، دارالامان، جاده فیض محمد کاتب، بین اداره عالی تفتیش و وزارت محترم انکشاف دهات، سپرده شرطنامه، ومشخصات را ملاحظه کرده میتوانند.

آفرگشا ئی به تاریخ 24/ 11 / 1396  ساعت 9 قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دایر میگردد.


بازنشر این مطلب