اعلان داوطلبی: خدمات اینترنتی

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه داوطلبی(خدمات انترنتی برای دفاتر مرکزی و ساحوی کابل با سرعت 30/30MB ، دفاترساحوی کندز، بامیان وگردیز با سرعت4/1.5MB  ، دفاتر ولایتی بدخشان،غور،فاریاب،دایکندی وارزگان با سرعت2/1 MB  مطابق مشخصات برای سال 1397) که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده ؛

شرطنامه و مشخصات را به لسان دری ازویب سایت کمیسیون و ذریعه فلش میموری از آدرس ذیل بعد از نشر اعلان الی  21 روز تقویمی که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد مطابق شرایط شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجراء میگردد به طور رایگان بدست آرند.

آفر های دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمیشود.

تاریخ مشخص آفرگشایی بتاریخ 7حوت1396 ساعت 10 قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون در حضورداشت داوطلبان دایر میگردد .

تضمین آفر مبلغ  250000 افغانی نقدآ ویا بصورت بانک گرنتی اخذ میگردد.

دانلود فایل شرطنامه و مشخصات:

      فایل شرطنامه             فایل مشخصات

 

آدرس : دارلامان،جاده فیض محمد کاتب، جواراداره عالی تفتیش، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

شماره تماس دفتر 0202500676  - 0202500677


بازنشر این مطلب