اعلان های داوطلبی بازدید:675 تاریخ نشر:2019-06-26

موضوع : اعلان تهیه و نصب سیستم تسخین مرکزی

 

دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه :  )تهیه و نصب سیستم تسخین مرکزی دردفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه داوطلبی   ( تهیه و نصب سیستم تسخین مرکزی) که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده شرطنامه، مشخصات و نقشه را ازویب سایت کمیسیون و ذریعه فلش میموری از آدرس ذیل بعد از نشر اعلان الی  21 روز تقویمی که آخرین معیاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد مطابق شرایط شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجراء میگردد به طور رایگان بدست آرند.

آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته  نمیشود. تاریخ مشخص آفر گشایی بتاریخ 26 سرطان 1398 ساعت 10 قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون در حضورداشت داوطلبان دایر میگردد.

تضمین آفر مبلغ  331،410 سه صدو سی و یک هزارو چهار صدو ده افغانی  بصورت بانک گرنتی اخذ میگردد.

 

آدرس : دارلامان، جاده فیض محمد کاتب، جوار اداره عالی تفتیش - دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

شماره تماس دفتر 0202500676  - 0202500677

aihrc.org.af  کمیسیون : ویب سایت

شرطنامه و مشخصات را از اینجا دانلود کنید

 


بازنشر این مطلب