اعلان های داوطلبی بازدید:128 تاریخ نشر:2020-07-29

ساخت‌ و نصب شش پایه بلبورد 3/6 با چاپ و نصب شعارهای تبلیغاتی آن

اعلان داوطلبی
 
ساخت‌ و نصب شش پایه بلبورد 3/6 با چاپ و نصب شعارهای تبلیغاتی آن
 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان دارای شرایط دعوت می‌کند تا در روند داوطلبی ساخت ‌و نصب شش پایه بلبورد 3/6 با چاپ ‌و نصب شعارهای تبلیغاتی آن با شماره داوطلبی  (AIHRC/G-02/NCB/1399) شرکت کرده و نسخه نرم (سافت) شرط‌نامه مربوط را در حافظه یا فلش‌دیسک مستقیماً از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دریافت کند و پیشنهادهای خویش را مطابق شرایط مندرج در شرط‌نامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به گونه سربسته از تاریخ انتشار اعلان تا ۲۱ روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جاده فیض‌محمد کاتب، دارالامان-کابل تقدیم کنند. پیشنهادهای دیرهنگام و انترنتی پذیرفته نمی‌شود و تضمین پیشنهاد بانکی مطابق مندرجات شرط‌نامه دریافت می‌شود.

بازنشر این مطلب