اعلان های داوطلبی بازدید:89 تاریخ نشر:2020-07-27

تهیه ۳۱۱ قلم پرزه‌جات و ترمیم وسایط کمیسیون

 

تهیه ۳۱۱ قلم پرزه‌جات و ترمیم وسایط کمیسیون

شماره داوطلبی: AIHRC/G-01/NCB/1399

مورخ‌ ۱۳۹۹/۵/۵

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان دارای شرایط دعوت می‌کند که در برنامه داوطلبی تهیه ۳۱۱ قلم پرزه‌جات و ترمیم وسایط این نهاد (در سال ۱۳۹۹) با شماره داوطلبی AIHRC/G-01/NCB/1399 ‌شرکت کنند و نسخه نرم (سافت) شرط‌‌نامه را در حافظه یا فلش‌دیسک مستقیماً از ‌کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دریافت کنند و پیشنهادهای خویش را مطابق شرایط مندرج در شرط‌نامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به طور سربسته از تاریخ انتشار اعلان تا ۲۱ روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واقع در جاده فیض‌محمد کاتب، دارالامان - کابل تحویل دهند. پیشنهادهای دیرهنگام و انترنتی پذیرفته نمی‌شود و تضمین پیشنهاد بانکی مطابق مندرجات شرط‌نامه دریافت می‌شود.

 

با احترام

ریاست تدارکات

 


بازنشر این مطلب