اعلان های داوطلبی بازدید:93 تاریخ نشر:2020-08-13

تهیه و نصب سیستم تسخین مرکزی (مرکزگرمی)‌

ریاست اجراییه

ریاست تدارکات

مورخ 20/ 5/1399هـ ش

موضوع‌: اعلان تهیه و نصب سیستم تسخین مرکزی (مرکزگرمی)‌

شماره داوطلبی‌: ‌AIHRC/W-01/NCB/1399

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان دارای شرایط دعوت می‌کند که‌ در پروسه داوطلبی تهیه و نصب سیستم تسخین مرکزی (مرکزگرمی) سال 1399 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با شماره داوطلبی  AIHRC/W-01/NCB/1399‌ شرکت کنند و نسخه نرم (سافت)‌ شرط‌نامه مرتبط را در حافظه یا فلش‌دیسک مستقیماً از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دریافت کنند و پیشنهادهای خویش را مطابق شرایط مندرج‌ در شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به طور سربسته از تاریخ انتشار اعلان تا 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واقع‌ در کابل، دارالامان، جاده فیض‌محمد کاتب ارائه کنند. پیشنهادهای دیرهنگام ‌و انترنتی پذیرفته نمی‌شود و تضمین پیشنهاد صرف به صورت تضمین بانکی پذیرفتنی است ‌و مبلغ آن ‌220000 (دوصد‌ و بیست هزار افغانی ) است.

 

 


بازنشر این مطلب