اعلان های داوطلبی بازدید:183 تاریخ نشر:2020-09-12

موضوع‌: اعلان مجدد 311 قلم پرزه‌جات و ترمیم‌ وسایط‌

 

تهیه 311 قلم پرزه‌جات و ترمیم‌ وسایط کمیسیون سال 1399

(شماره داوطلبی‌: AIHRC/G-01/NCB/1399)

مورخ: 20 /‌‌6/1399 هـ ش

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان دارای شرایط دعوت می‌کند که در پروسه داوطلبی تهیه 311 قلم پرزه‌جات و ترمیم‌ وسایط‌ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‌ (سال 1399) که دارای شماره داوطلبی AIHRC/G-01/NCB/1399}} می‌باشد، شرکت کرده و سافت شرط‌نامه مربوط را در حافظه یا فلش‌دیسک مستقیماً از این نهاد دریافت کنند و پیشنهادهای خویش را مطابق شرایط مندرج در شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان تا 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واقع دارالامان، سرک فیض‌محمد کاتب - کابل، تقدیم کنند.

یادآوری: پیشنهادهای درهنگام و انترنتی پذیرفته نمی‌شود و تضمین پیشنهاد مبلغ ‌پنجاه‌و‌هفت هزار افغانی (57000‌) می‌باشد.

 

با احترام

ریاست اجرائیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان


بازنشر این مطلب