اعلان های داوطلبی

فعال نمودن سیستم تلفون‌های سیسکو با سرور‌روم (Server Room) و دیتا‌سنتر‌(Data Center)

  ریاست اجرائیه

  ریاست تدارکات

  شماره‌: ‌3‌

  تاریخ:‌ 4/‌‌3‌/1400 هـ. ش

  موضوع‌: فعال نمودن سیستم تلفون‌های سیسکو با سرورروم (Server Room) و دیتا‌سنتر‌(Data Center)

  شمارۀ داوطلبی‌: {AIHRC/G-02/NCB/1400}


اعلان مجدد حفر چاه برمه‌ای به عمق 200 متر‌

  ریاست اجرائیه
  ریاست تدارکات

  اعلان مجدد حفر چاه برمه‌ای به عمق 200 متر‌

  شمارۀ داوطلبی: (AIHRC/W-01/NCB/1400)

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی حفــر چاه‌ برمه‌ای به عمق 200 متر، سال 1400 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که دارای شماره داوطلبی AIHRC/W-01/NCB/1400}} می‌باشد، اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلشدیسک مستقیماً از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دست آورده و پیشنهاد(آفر)های خویش را مطابق شرایط مندرج در شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واقع دارالامان‌، جاده فیض‌محمد کاتب ـ کابل، ارائه نمایند. پیشنهادهای‌ ناوقترسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود و تضمین پیشنهاد به‌صورت تضمین بانکی و پول نقد قابل قبول بوده‌‌ و مبلغ (‌34500 سی و چهار هزار و پنجصد افغانی‌) می‌باشد.

   با احترام

  معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان


موضوع‌: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

   

  مورخ‌:‌‌ 22/6/1399 هـ ش    

  به این‌وسیله با تأسی به فقره ‌2‌ ماده 43 قانون تد‌ارکات به آگاهی عموم رسانیده می‌شود ‌که‌‌ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظر دارد‌ ساخت و نصب شش پایه بیلبورد 3 در 6 با چاپ و نصب شعارهای تبلیغاتی آن با شماره قرار‌داد ‌AIHRC/G-02/NCB/1399‌ را با گروپ کمپنی کاپل، دارنــــــده جـــواز شماره D-27635‌ و شماره تشخیصیه ‌1047332018‌ به قیـــمت مجـــموعی‌ مبلغ پنجصد‌و‌چهل هزار‌ افغانی (‌540000‌ ) عقد قرار‌داد کند.

  اشخاص حقیقی و حکمی که هر‌گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خود را از تاریخ نشر اعلان تا 7 روز تقویمی به گونه کتبی همراه با دلایل آن به کمیسیون مستقل حقوق بشر تقدیم کنند.

  یادآوری: این اطلاعیه به معنای عقد قرار‌داد نیست و تا تکمــیل میعاد یادشده و طی مراحــل قانونی بعدی، قرارداد منعــقد نخواهد شد.

  نشانی: دارالامان‌، جاده فیض‌محمد کاتب، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

  شماره تماس دفتر: 0202500676


موضوع‌: اعلان مجدد 311 قلم پرزه‌جات و ترمیم‌ وسایط‌

   

  تهیه 311 قلم پرزه‌جات و ترمیم‌ وسایط کمیسیون سال 1399

  (شماره داوطلبی‌: AIHRC/G-01/NCB/1399)

  مورخ: 20 /‌‌6/1399 هـ ش

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان دارای شرایط دعوت می‌کند که در پروسه داوطلبی تهیه 311 قلم پرزه‌جات و ترمیم‌ وسایط‌ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‌ (سال 1399) که دارای شماره داوطلبی AIHRC/G-01/NCB/1399}} می‌باشد، شرکت کرده و سافت شرط‌نامه مربوط را در حافظه یا فلش‌دیسک مستقیماً از این نهاد دریافت کنند و پیشنهادهای خویش را مطابق شرایط مندرج در شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان تا 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واقع دارالامان، سرک فیض‌محمد کاتب - کابل، تقدیم کنند.

  یادآوری: پیشنهادهای درهنگام و انترنتی پذیرفته نمی‌شود و تضمین پیشنهاد مبلغ ‌پنجاه‌و‌هفت هزار افغانی (57000‌) می‌باشد.


تهیه و نصب سیستم تسخین مرکزی (مرکزگرمی)‌

  ریاست اجراییه

  ریاست تدارکات

  مورخ 20/ 5/1399هـ ش

  موضوع‌: اعلان تهیه و نصب سیستم تسخین مرکزی (مرکزگرمی)‌

  شماره داوطلبی‌: ‌AIHRC/W-01/NCB/1399

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان دارای شرایط دعوت می‌کند که‌ در پروسه داوطلبی تهیه و نصب سیستم تسخین مرکزی (مرکزگرمی) سال 1399 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با شماره داوطلبی  AIHRC/W-01/NCB/1399‌ شرکت کنند و نسخه نرم (سافت)‌ شرط‌نامه مرتبط را در حافظه یا فلش‌دیسک مستقیماً از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دریافت کنند و پیشنهادهای خویش را مطابق شرایط مندرج‌ در شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به طور سربسته از تاریخ انتشار اعلان تا 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واقع‌ در کابل، دارالامان، جاده فیض‌محمد کاتب ارائه کنند. پیشنهادهای دیرهنگام ‌و انترنتی پذیرفته نمی‌شود و تضمین پیشنهاد صرف به صورت تضمین بانکی پذیرفتنی است ‌و مبلغ آن ‌220000 (دوصد‌ و بیست هزار افغانی ) است.


تهیه ۳۱۱ قلم پرزه‌جات و ترمیم وسایط کمیسیون

   

  تهیه ۳۱۱ قلم پرزه‌جات و ترمیم وسایط کمیسیون

  شماره داوطلبی: AIHRC/G-01/NCB/1399

  مورخ‌ ۱۳۹۹/۵/۵

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان دارای شرایط دعوت می‌کند که در برنامه داوطلبی تهیه ۳۱۱ قلم پرزه‌جات و ترمیم وسایط این نهاد (در سال ۱۳۹۹) با شماره داوطلبی AIHRC/G-01/NCB/1399 ‌شرکت کنند و نسخه نرم (سافت) شرط‌‌نامه را در حافظه یا فلش‌دیسک مستقیماً از ‌کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دریافت کنند و پیشنهادهای خویش را مطابق شرایط مندرج در شرط‌نامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به طور سربسته از تاریخ انتشار اعلان تا ۲۱ روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واقع در جاده فیض‌محمد کاتب، دارالامان - کابل تحویل دهند. پیشنهادهای دیرهنگام و انترنتی پذیرفته نمی‌شود و تضمین پیشنهاد بانکی مطابق مندرجات شرط‌نامه دریافت می‌شود.

   


ساخت‌ و نصب شش پایه بلبورد 3/6 با چاپ و نصب شعارهای تبلیغاتی آن

  اعلان داوطلبی
   
  ساخت‌ و نصب شش پایه بلبورد 3/6 با چاپ و نصب شعارهای تبلیغاتی آن
   
  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان دارای شرایط دعوت می‌کند تا در روند داوطلبی ساخت ‌و نصب شش پایه بلبورد 3/6 با چاپ ‌و نصب شعارهای تبلیغاتی آن با شماره داوطلبی  (AIHRC/G-02/NCB/1399) شرکت کرده و نسخه نرم (سافت) شرط‌نامه مربوط را در حافظه یا فلش‌دیسک مستقیماً از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دریافت کند و پیشنهادهای خویش را مطابق شرایط مندرج در شرط‌نامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به گونه سربسته از تاریخ انتشار اعلان تا ۲۱ روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جاده فیض‌محمد کاتب، دارالامان-کابل تقدیم کنند. پیشنهادهای دیرهنگام و انترنتی پذیرفته نمی‌شود و تضمین پیشنهاد بانکی مطابق مندرجات شرط‌نامه دریافت می‌شود.

فراخوان عضویت در گروه کارشناسان

  در‌باره کمیسیون: 

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر بر مبنای قانون اساسی کشور عهده‌دار نظارت بر وضعیت حقوق بشر، حمایت از آن و گسترش و نهادینه‌سازی حقوق بشر‌‌ در کشور است. حمایت از حقوق قربانیان منازعات داخلی که در سال‌های متمادی شاهد درد و آلام و نقض انواع حقوق بشری بوده‌اند، مسئولیت مهم و اولیه نهاد‌های حامی حقوق بشر، به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌باشد. قربانیان منازعه مستحق اشتراک فعال، ارائه نظر، جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از منازعه و سهم‌گیری فعال در تأمین صلح و ثبات دایمی کشور‌اند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه مشترک کاری نهاد‌های جامعه مدنی با معرفی گروه کارشناسان برای ارائه مشوره به هیئت مذاکره‌کننده به منظور فراهم‌سازی اشتراک معنادار آنان برای بلند کردن صدای قربانیان، حصول اطمینان از حفظ ارزش‌های حقوق بشری در روند مذاکرات صلح و تأمین صلح دایمی و سرتاسری در کشور تلاش می‌کنند. 

   

  در‌باره میکانیزم گروه کارشناسان: 

  میکانیزم «مشوره با گروه کارشناسان» را کمیسیون مستقل حقوق بشر تدوین و به هیئت مذاکره‌کننده پیشکش کرده است. بر مبنای این طرح طرف‌های مذاکره یک کمیته فرعی (جداگانه یا مشترک) را برای ملاقات در فواصل منظم با یک گروه مشخص کارشناسان متشکل از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی شکل می‌دهند. اعضای این گروه مشاوره از طریق یک روند مشورتی عادلانه از اعضای جامعه مدنی توسط کمیته گزینش انتخاب می‌شوند. آن‌ها می‌توانند پیشنهاد‌های خود را به کمیته فرعی مذاکره‌کنندگان ارائه کنند و به پرسش‌های کمیته فرعی درباره موضوعات خاص مندرج در دستورکار مذاکره پاسخ دهند، و برای دریافت و انتقال نظرات باید با شبکه‌های گسترده‌تر مرتبط و دست‌اندرکار این روند مشورت کنند.‌ قرار نیست این کمیته فرعی اطلاعات محرمانه را به اشتراک بگذارد، اما می‌تواند به‌طور مجمل معلومات ارائه کند و در پیوند با مواردی که نظرات و دیدگاه‌های مردم مفید واقع شود، تحقیق کند.

  نظر به‌سرعت روند مذاکرات و با در‌نظر‌داشت جدول زمانی، برگزاری نشست‌های منظم میان این گروه کارشناسان و کمیته فرعی در هر دو یا سه هفته می‌تواند یک گزینه باشد. 


فراخوان عضویت در گروه کارشناسان

  در‌باره کمیسیون: 

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر بر مبنای قانون اساسی کشور عهده‌دار نظارت بر وضعیت حقوق بشر، حمایت از آن و گسترش و نهادینه‌سازی حقوق بشر‌‌ در کشور است. حمایت از حقوق قربانیان منازعات داخلی که در سال‌های متمادی شاهد درد و آلام و نقض انواع حقوق بشری بوده‌اند، مسئولیت مهم و اولیه نهاد‌های حامی حقوق بشر، به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌باشد. قربانیان منازعه مستحق اشتراک فعال، ارائه نظر، جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از منازعه و سهم‌گیری فعال در تأمین صلح و ثبات دایمی کشور‌اند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه مشترک کاری نهاد‌های جامعه مدنی با معرفی گروه کارشناسان برای ارائه مشوره به هیئت مذاکره‌کننده به منظور فراهم‌سازی اشتراک معنادار آنان برای بلند کردن صدای قربانیان، حصول اطمینان از حفظ ارزش‌های حقوق بشری در روند مذاکرات صلح و تأمین صلح دایمی و سرتاسری در کشور تلاش می‌کنند. 

   

  در‌باره میکانیزم گروه کارشناسان: 

  میکانیزم «مشوره با گروه کارشناسان» را کمیسیون مستقل حقوق بشر تدوین و به هیئت مذاکره‌کننده پیشکش کرده است. بر مبنای این طرح طرف‌های مذاکره یک کمیته فرعی (جداگانه یا مشترک) را برای ملاقات در فواصل منظم با یک گروه مشخص کارشناسان متشکل از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی شکل می‌دهند. اعضای این گروه مشاوره از طریق یک روند مشورتی عادلانه از اعضای جامعه مدنی توسط کمیته گزینش انتخاب می‌شوند. آن‌ها می‌توانند پیشنهاد‌های خود را به کمیته فرعی مذاکره‌کنندگان ارائه کنند و به پرسش‌های کمیته فرعی درباره موضوعات خاص مندرج در دستورکار مذاکره پاسخ دهند، و برای دریافت و انتقال نظرات باید با شبکه‌های گسترده‌تر مرتبط و دست‌اندرکار این روند مشورت کنند.‌ قرار نیست این کمیته فرعی اطلاعات محرمانه را به اشتراک بگذارد، اما می‌تواند به‌طور مجمل معلومات ارائه کند و در پیوند با مواردی که نظرات و دیدگاه‌های مردم مفید واقع شود، تحقیق کند.

  نظر به‌سرعت روند مذاکرات و با در‌نظر‌داشت جدول زمانی، برگزاری نشست‌های منظم میان این گروه کارشناسان و کمیته فرعی در هر دو یا سه هفته می‌تواند یک گزینه باشد. 


فراخوان عضویت در گروه کارشناسان

  در‌باره کمیسیون: 

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر بر مبنای قانون اساسی کشور عهده‌دار نظارت بر وضعیت حقوق بشر، حمایت از آن و گسترش و نهادینه‌سازی حقوق بشر‌‌ در کشور است. حمایت از حقوق قربانیان منازعات داخلی که در سال‌های متمادی شاهد درد و آلام و نقض انواع حقوق بشری بوده‌اند، مسئولیت مهم و اولیه نهاد‌های حامی حقوق بشر، به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌باشد. قربانیان منازعه مستحق اشتراک فعال، ارائه نظر، جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از منازعه و سهم‌گیری فعال در تأمین صلح و ثبات دایمی کشور‌اند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه مشترک کاری نهاد‌های جامعه مدنی با معرفی گروه کارشناسان برای ارائه مشوره به هیئت مذاکره‌کننده به منظور فراهم‌سازی اشتراک معنادار آنان برای بلند کردن صدای قربانیان، حصول اطمینان از حفظ ارزش‌های حقوق بشری در روند مذاکرات صلح و تأمین صلح دایمی و سرتاسری در کشور تلاش می‌کنند.

  در‌باره میکانیزم گروه کارشناسان: 

  میکانیزم «مشوره با گروه کارشناسان» را کمیسیون مستقل حقوق بشر تدوین و به هیئت مذاکره‌کننده پیشکش کرده است. بر مبنای این طرح طرف‌های مذاکره یک کمیته فرعی (جداگانه یا مشترک) را برای ملاقات در فواصل منظم با یک گروه مشخص کارشناسان متشکل از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی شکل می‌دهند. اعضای این گروه مشاوره از طریق یک روند مشورتی عادلانه از اعضای جامعه مدنی توسط کمیته گزینش انتخاب می‌شوند. آن‌ها می‌توانند پیشنهاد‌های خود را به کمیته فرعی مذاکره‌کنندگان ارائه کنند و به پرسش‌های کمیته فرعی درباره موضوعات خاص مندرج در دستورکار مذاکره پاسخ دهند، و برای دریافت و انتقال نظرات باید با شبکه‌های گسترده‌تر مرتبط و دست‌اندرکار این روند مشورت کنند.‌ قرار نیست این کمیته فرعی اطلاعات محرمانه را به اشتراک بگذارد، اما می‌تواند به‌طور مجمل معلومات ارائه کند و در پیوند با مواردی که نظرات و دیدگاه‌های مردم مفید واقع شود، تحقیق کند.

  نظر به‌سرعت روند مذاکرات و با در‌نظر‌داشت جدول زمانی، برگزاری نشست‌های منظم میان این گروه کارشناسان و کمیته فرعی در هر دو یا سه هفته می‌تواند یک گزینه باشد. 

  این رویکرد ظرفیت اثرگذاری و نفوذ نهاد‌های جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر را در روند مذاکرات صلح با توجه به ارائه دانش تخصصی و صدای اقشار و اصناف مختلف جامعه بالا می‌برد‌ و ظرفیت‌ها و امکانات حفظ ارزش‌های حقوق بشری را در این روند فراهم می‌کند. 


فراخوان مقاله برای فصلنامه «حقوق بشر»