اعلان های داوطلبی

اعلان داوطلبی : ضرورت به اجناس چاپی برای مطبعه

   

   کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  برای آمریت مطبعه کمیسیون به اجناس ذیل از قبیل کاغذ ودفری، کاغذ آرت کارت، رنگ، پلیت برای دستگاه ماشین سورم و پلیت برای دستگاه ماشین جی تی او ضرورت دارد.

  مو سسات وشرکت های داخلی که خواهش رسانیدن آنرا داشته باشند، میتوانند شرطنامه و مشخصات را از دفتر مرکزی کمیسیون بطور رایگان بدست آورده وآفر های خویش را بشکل سر بسته بعد از نشر اعلان الی 21 یوم تقویمی به دفترمرکزی کمیسیون ،واقع ناحیه ششم شهر کابل ، دارالامان ، جاده فیض محمد کاتب ، بین اداره عالی تفتیش ووزارت محترم انکشاف دهات تسلیم نمایند.

  افر گشا ئی به تاریخ 21/ 1398/1  ساعت 10قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دایر میگردد.

   

   

   


اعلان داوطلبی: خدمات انترنتی

   

   کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای نه دفتر(دفتر مرکزی، دفتر ساحوی کابل، کندز، بامیان، گردیز، دفتر ولایتی بدخشان،غور، ارزگان و دایکندی) برای یکسال به خدمات انتر نیتی ضرورت دارد.

  مو سسات وشرکت های مخابراتی که خواهش ارایه خدمات را داشته  باشند میتوانند شرطنامه و مشخصات را از دفتر مرکزی کمیسیون بطور رایگان بدست آورده و آفر های خویش را بشکل سر بسته بعد از نشر اعلان الی 21 یوم تقویمی به دفترمرکزی کمیسیون ،واقع ناحیه ششم شهر کابل ، دارالامان ، جاده فیض محمد کاتب ، بین اداره عالی تفتیش ووزارت محترم انکشاف دهات  تسلیم نمایند.

  افر گشائی به تاریخ 19/ 1/ 1398  ساعت 10 قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون  دایر میگردد.

   

   

   


اعلان داوطلبی: خدمات اینترنتی

  کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه داوطلبی(خدمات انترنتی برای دفاتر مرکزی و ساحوی کابل با سرعت 30/30MB ، دفاترساحوی کندز، بامیان وگردیز با سرعت4/1.5MB  ، دفاتر ولایتی بدخشان،غور،فاریاب،دایکندی وارزگان با سرعت2/1 MB  مطابق مشخصات برای سال 1397) که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده ؛

  شرطنامه و مشخصات را به لسان دری ازویب سایت کمیسیون و ذریعه فلش میموری از آدرس ذیل بعد از نشر اعلان الی  21 روز تقویمی که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد مطابق شرایط شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجراء میگردد به طور رایگان بدست آرند.

  آفر های دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمیشود.

  تاریخ مشخص آفرگشایی بتاریخ 7حوت1396 ساعت 10 قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون در حضورداشت داوطلبان دایر میگردد .

  تضمین آفر مبلغ  250000 افغانی نقدآ ویا بصورت بانک گرنتی اخذ میگردد.

  دانلود فایل شرطنامه و مشخصات:


اعلان داوطلبی : ضرورت به اجناس چاپی برای مطبعه

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای آمریت مطبعه کمیسیون به اجناس ذیل از قبیل:

  • کاغذ ودفری
  • کاغذ آرت کارت
  • رنگ
  • پلیت برای دستگاه ماشین سورم و پلیت برای دستگاه ماشین جی تی او ضرورت دارد.


اعلان داوطلبی: اعمار تعمیر یادبود از قربانیان جنگ

  کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان درنظردارد تا تعمیریادبود از قربانیان جنگ را در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی اعمار نماید.

  موسسات وشرکت های ساختمانی داخلی که خواهش اعمارآنرا داشته باشند آفرهای خویش را به شکل سربسته بعد از نشر اعلان الی ۲۱ یوم تقویمی به دفترمرکزی کمیسیون واقع ناحیه ششم شهر کابل، دارالامان، جاده فیض محمد کاتب، بین اداره عالی تفتیش و وزارت محترم انکشاف دهات سپرده شرطنامه، نقشه ومشخصات را ملاحظه کرده میتوانند.

   

  آفرگشائی به تاریخ 30/ 11 / 1396 ساعت 9 قبل ازظهردرصالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان دایر میگردد.