اعلان های داوطلبی

فراخوان عضویت در گروه کارشناسان

  در‌باره کمیسیون: 

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر بر مبنای قانون اساسی کشور عهده‌دار نظارت بر وضعیت حقوق بشر، حمایت از آن و گسترش و نهادینه‌سازی حقوق بشر‌‌ در کشور است. حمایت از حقوق قربانیان منازعات داخلی که در سال‌های متمادی شاهد درد و آلام و نقض انواع حقوق بشری بوده‌اند، مسئولیت مهم و اولیه نهاد‌های حامی حقوق بشر، به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌باشد. قربانیان منازعه مستحق اشتراک فعال، ارائه نظر، جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از منازعه و سهم‌گیری فعال در تأمین صلح و ثبات دایمی کشور‌اند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه مشترک کاری نهاد‌های جامعه مدنی با معرفی گروه کارشناسان برای ارائه مشوره به هیئت مذاکره‌کننده به منظور فراهم‌سازی اشتراک معنادار آنان برای بلند کردن صدای قربانیان، حصول اطمینان از حفظ ارزش‌های حقوق بشری در روند مذاکرات صلح و تأمین صلح دایمی و سرتاسری در کشور تلاش می‌کنند. 

   

  در‌باره میکانیزم گروه کارشناسان: 

  میکانیزم «مشوره با گروه کارشناسان» را کمیسیون مستقل حقوق بشر تدوین و به هیئت مذاکره‌کننده پیشکش کرده است. بر مبنای این طرح طرف‌های مذاکره یک کمیته فرعی (جداگانه یا مشترک) را برای ملاقات در فواصل منظم با یک گروه مشخص کارشناسان متشکل از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی شکل می‌دهند. اعضای این گروه مشاوره از طریق یک روند مشورتی عادلانه از اعضای جامعه مدنی توسط کمیته گزینش انتخاب می‌شوند. آن‌ها می‌توانند پیشنهاد‌های خود را به کمیته فرعی مذاکره‌کنندگان ارائه کنند و به پرسش‌های کمیته فرعی درباره موضوعات خاص مندرج در دستورکار مذاکره پاسخ دهند، و برای دریافت و انتقال نظرات باید با شبکه‌های گسترده‌تر مرتبط و دست‌اندرکار این روند مشورت کنند.‌ قرار نیست این کمیته فرعی اطلاعات محرمانه را به اشتراک بگذارد، اما می‌تواند به‌طور مجمل معلومات ارائه کند و در پیوند با مواردی که نظرات و دیدگاه‌های مردم مفید واقع شود، تحقیق کند.

  نظر به‌سرعت روند مذاکرات و با در‌نظر‌داشت جدول زمانی، برگزاری نشست‌های منظم میان این گروه کارشناسان و کمیته فرعی در هر دو یا سه هفته می‌تواند یک گزینه باشد. 


فراخوان عضویت در گروه کارشناسان

  در‌باره کمیسیون: 

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر بر مبنای قانون اساسی کشور عهده‌دار نظارت بر وضعیت حقوق بشر، حمایت از آن و گسترش و نهادینه‌سازی حقوق بشر‌‌ در کشور است. حمایت از حقوق قربانیان منازعات داخلی که در سال‌های متمادی شاهد درد و آلام و نقض انواع حقوق بشری بوده‌اند، مسئولیت مهم و اولیه نهاد‌های حامی حقوق بشر، به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌باشد. قربانیان منازعه مستحق اشتراک فعال، ارائه نظر، جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از منازعه و سهم‌گیری فعال در تأمین صلح و ثبات دایمی کشور‌اند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه مشترک کاری نهاد‌های جامعه مدنی با معرفی گروه کارشناسان برای ارائه مشوره به هیئت مذاکره‌کننده به منظور فراهم‌سازی اشتراک معنادار آنان برای بلند کردن صدای قربانیان، حصول اطمینان از حفظ ارزش‌های حقوق بشری در روند مذاکرات صلح و تأمین صلح دایمی و سرتاسری در کشور تلاش می‌کنند. 

   

  در‌باره میکانیزم گروه کارشناسان: 

  میکانیزم «مشوره با گروه کارشناسان» را کمیسیون مستقل حقوق بشر تدوین و به هیئت مذاکره‌کننده پیشکش کرده است. بر مبنای این طرح طرف‌های مذاکره یک کمیته فرعی (جداگانه یا مشترک) را برای ملاقات در فواصل منظم با یک گروه مشخص کارشناسان متشکل از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی شکل می‌دهند. اعضای این گروه مشاوره از طریق یک روند مشورتی عادلانه از اعضای جامعه مدنی توسط کمیته گزینش انتخاب می‌شوند. آن‌ها می‌توانند پیشنهاد‌های خود را به کمیته فرعی مذاکره‌کنندگان ارائه کنند و به پرسش‌های کمیته فرعی درباره موضوعات خاص مندرج در دستورکار مذاکره پاسخ دهند، و برای دریافت و انتقال نظرات باید با شبکه‌های گسترده‌تر مرتبط و دست‌اندرکار این روند مشورت کنند.‌ قرار نیست این کمیته فرعی اطلاعات محرمانه را به اشتراک بگذارد، اما می‌تواند به‌طور مجمل معلومات ارائه کند و در پیوند با مواردی که نظرات و دیدگاه‌های مردم مفید واقع شود، تحقیق کند.

  نظر به‌سرعت روند مذاکرات و با در‌نظر‌داشت جدول زمانی، برگزاری نشست‌های منظم میان این گروه کارشناسان و کمیته فرعی در هر دو یا سه هفته می‌تواند یک گزینه باشد. 


فراخوان عضویت در گروه کارشناسان

  در‌باره کمیسیون: 

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر بر مبنای قانون اساسی کشور عهده‌دار نظارت بر وضعیت حقوق بشر، حمایت از آن و گسترش و نهادینه‌سازی حقوق بشر‌‌ در کشور است. حمایت از حقوق قربانیان منازعات داخلی که در سال‌های متمادی شاهد درد و آلام و نقض انواع حقوق بشری بوده‌اند، مسئولیت مهم و اولیه نهاد‌های حامی حقوق بشر، به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌باشد. قربانیان منازعه مستحق اشتراک فعال، ارائه نظر، جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از منازعه و سهم‌گیری فعال در تأمین صلح و ثبات دایمی کشور‌اند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه مشترک کاری نهاد‌های جامعه مدنی با معرفی گروه کارشناسان برای ارائه مشوره به هیئت مذاکره‌کننده به منظور فراهم‌سازی اشتراک معنادار آنان برای بلند کردن صدای قربانیان، حصول اطمینان از حفظ ارزش‌های حقوق بشری در روند مذاکرات صلح و تأمین صلح دایمی و سرتاسری در کشور تلاش می‌کنند.

  در‌باره میکانیزم گروه کارشناسان: 

  میکانیزم «مشوره با گروه کارشناسان» را کمیسیون مستقل حقوق بشر تدوین و به هیئت مذاکره‌کننده پیشکش کرده است. بر مبنای این طرح طرف‌های مذاکره یک کمیته فرعی (جداگانه یا مشترک) را برای ملاقات در فواصل منظم با یک گروه مشخص کارشناسان متشکل از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی شکل می‌دهند. اعضای این گروه مشاوره از طریق یک روند مشورتی عادلانه از اعضای جامعه مدنی توسط کمیته گزینش انتخاب می‌شوند. آن‌ها می‌توانند پیشنهاد‌های خود را به کمیته فرعی مذاکره‌کنندگان ارائه کنند و به پرسش‌های کمیته فرعی درباره موضوعات خاص مندرج در دستورکار مذاکره پاسخ دهند، و برای دریافت و انتقال نظرات باید با شبکه‌های گسترده‌تر مرتبط و دست‌اندرکار این روند مشورت کنند.‌ قرار نیست این کمیته فرعی اطلاعات محرمانه را به اشتراک بگذارد، اما می‌تواند به‌طور مجمل معلومات ارائه کند و در پیوند با مواردی که نظرات و دیدگاه‌های مردم مفید واقع شود، تحقیق کند.

  نظر به‌سرعت روند مذاکرات و با در‌نظر‌داشت جدول زمانی، برگزاری نشست‌های منظم میان این گروه کارشناسان و کمیته فرعی در هر دو یا سه هفته می‌تواند یک گزینه باشد. 

  این رویکرد ظرفیت اثرگذاری و نفوذ نهاد‌های جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر را در روند مذاکرات صلح با توجه به ارائه دانش تخصصی و صدای اقشار و اصناف مختلف جامعه بالا می‌برد‌ و ظرفیت‌ها و امکانات حفظ ارزش‌های حقوق بشری را در این روند فراهم می‌کند. 


فراخوان مقاله برای فصلنامه «حقوق بشر»