بخش آموزش حقوق بشر بازدید:3725 تاریخ نشر:2013-04-08

گزارش کارکردهای بخش تعلیمات حقوق بشر دفترساحوی کابل در سال ۱۳۹۱

مقدمه

نیک می دانیم که پویایی، کیفیت و انتخاب روش زندگی در هر جامعه ای، رابطه مستقیم با غنامندی جنبه های زندگی و برخورداری از حقوق و آزادیهای بنیادین بشری (حقوق اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و مدنی) دارد؛ وضعیت زندگی مردم در هر جامعه ای برمی گردد به میزان آگاهی و توانایی شهروندان آن جامعه از حقوق و آزادی های اساسی شان.

ترسیم و تصویر ذهنی از جامعه ای مطلوبی که همه شهروندان آن زندگی خوبی را تجربه نمایند، خوب است، ولی باید به راه ها و چگونگی دستیابی به آن اندیشد؛ اینکه امکان رسیدن به چنین یک جامعه ای مطلوب چگونه میسر می شود.

حالا سوال اینجاست که چگونه یک تصویر آینده مطلوب و راه مدنی و منطقی آن در اذهان افراد یک جامعه شکل می گیرد؟ پاسخ منطق تاریخ نشان می دهد که نخستین و پایه ای ترین گام برای ایجاد یک چنین دورنمای مطلوب انسانی و چگونگی رسیدن به آن، نیاز مبرم به اگاهی است؛ آگاهی پیش شرط اساسی یک آینده مطلوب انسانی و صلح آمیز را رقم می زند. در صورت عدم آگاهی و عدم شناخت از خصوصیات غریزی، احساسی و معنوی موجودی بنام بشر، این آرزوهای عالی عملی بوده نمی تواند؛ برای تحقق آرزوهای بزرگ انسانی و صلح آمیز، آگاهی لازم برای انتخاب درست راه، وضع قوانین و جستجوی شیوه ها و مکانیزم های موثر برای ایجاد شرایط، ساختار، نظام و باورهای فرهنگی درست و عادلانه لازم است.  

جوامع مثل افغانستان که سالهای نافرجام جنگ و منازعات خشونت آمیز را تجربه کرده اند، با دو مشکل روبرو هستند؛ اول اینکه، جنگ و منازعه فرصت آگاه شدن و خوب بودن را از مردم قاپیده است، دوم اینکه سرشت جنگ و خشونت، حالا تحت هرنامی خواه قومی، مذهبی، زبانی، گروهی ویا ایدولوژیکی، فاصله های قومی، زبانی و گروهی را با تلقین کینه و نفرت به نسل های آینده به میراث گذاشته است که رویهمرفته بر فرایند ملت شدن مردم افغانستان تاثیر منفی گذاشته است.

 

با درک این مسئله مهم، کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برای تحقق آرمان وحدت ملی مبتنی بر معیارهای اساسی حقوق بشر، به طور راهبردی در راستای آگاه ساختن شهروندان از حقوق بشری شان به صورت منظم و از قبل برنامه ریزی شده کار کرده تا:

 الف. شهروندان را با حقوق و مسؤولیت شان آشنا بسازد؛

ب. راه ها و مکانیزم های دستیابی به آن را بر مبنای انسانیت، با رویکرد عدم خشونت مجهز بسازد.

 

در افغانستان که سالهای طولانی جنگ گیج کننده و نیابتی را سپری کرده و هنوز با آن دست و پنجه نرم می کنند، ترویج و تقویت حقوق بشر و صلح از طریق نظام آموزشی رسمی و غیر رسمی الزامی به نظر می رسد، زیرا آموزش حقوق بشر از یک طرف به دولت کمک می کند تا اعتماد شهروندان را جلب کند و از طرف دیگر به شهروندان کمک می کند تا خود را منحیث یک انسان با ارزش تلقی کرده و در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش فعالانه سهیم شوند.

 

برای نیل به اهداف فوق، بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برمبناي برنامه عمل در سال 1391 برای ترویج و گسترش حقوق بشر، برنامه های آموزشی را برای گروه های مختلف اجتماعی مانند: پولیس، امنیت، اردوی ملی، نهاد های مدنی، معلمین مکاتب، استادان پوهنتون ها، محصلین وکارمندان دولتی برگزار نموده است، که در ذیل بصورت فشرده بیان می گردد:

 

کارگاه های آموزشی:

 مطابق برنامه عمل، بخش آموزش حقوق بشر طی سال 1391 به تعداد 44 کارگاه آموزشی را با اشتراک 1368 نفر شامل 322 خانم و 1046 مرد در ساحات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل برگزار کرده است.

این کارگاه ها برای بخش های مختلف جامعه برگزار گردیده اند که قرار ذیل اند:

 1. طی یک تفاهمنامه راهبردی با ریاست محترم حقوق بشر، جندر و اطفال وزارت محترم امور داخله، 23 کارگاه آموزشی چهار روزه را تحت عنوان "حقوق بشر و حاکمیت قانون" هر یک شامل 30  نفر پولیس در رده های مختلف وظیفوی (جنرالان، افسران، ساتنمنان و سربازان) در ولایات کابل، پروان، پنجشیر و کاپیسا، برگزار کرده که مجموع اشتراک کنندگان آن به 718 نفر می رسد.
 2. 21 کارگاه سه روزه را تحت عناوین "حقوق بشر و صلح" و "اساسات حقوق بشر" برای کتگوری های مختلف شامل معلمین مکاتب، استادان و محصلین پوهنتون ها، کارمندان دولتی، امنیت ملی و نهاد های مدنی  برگزار کرده که مجموع اشتراک کنندگان آن به 576 نفر می رسد.

 

برنامه های رادیوئی

بخش تعلیمات حقوق بشر در کنار سایر برنامه های آموزشی خود هفته وار یک برنامه زندۀ یک ساعته را در رابطه به موضوعات مختلف حقوق بشر تحت عنوان "حقوق بشر، صلح و حاکمیت قانون" با همکاری سایر بخشها از طریق رادیو دنیا در چاریکار ولایت پروان مدیریت کرده و به پیش برده است؛ برنامه ها به صورت هفته وار برای یک ساعت به طور زنده نشر گردیده که شکل ثبت شده آن مجداً دو شنبه شب ها نیز از طریق رادیو دنیا به دست نشر سپرده شده است. به این ترتیب مجموع برنامه های ماهوار نشر شده طی سال 1391، به 2880 دقیقه می رسد.

جلسات آموزشی

 طی سال جاری، بخش آموزش حقوق بشر 10 جلسه آموزشی را برای نهادهای دولتی وغیردولتی روی موضوعات حقوق بشر و محیط زیست تدویر نموده که درمجموع  320 نفراشتراک کننده داشته که ازجمله 200 نفرمرد و 120 نفر آن زنان بوده اند.

جلسات ظرفیت سازی برای کارمندان بخش

درسال جاری بخش تعلیمات 7 جلسه آموزشی نیم روزه و یک  کارگاه دو روزه جهت ارتقای ظرفیت را برای کارمندان دفترساحوی کابل ابتکار کرده است.

همکاری در پیشبرد کارگاه های آموزشی که توسط نهادهای همکار راه اندازی شده است

طی سال 1391 همکاران بخش تعلیمات در10 کارگاه آموزشی که ازطرف نهاد های همکار کمیسیون تدویرشده بود منحیث اشتراک کننده و پیشبرنده سهم گرفته اند.

فعالیت های متفرقه

 • توزیع نشرات کمیسیون برای اشخاص ونهاد های علاقمند؛
 • همکاری ورهنمائی های آموزشی و میتودیک برای همکاران نو استخدام شده در دفاترساحوی و ولایتی کمیسیون؛
 • اشتراک درپیشبرد 2 برنامه تلویزونی شبکه 7 به مناسبت روز مادر و روز زن؛
 • اشتراک 1 تن ارهمکاران بخش درکنفرانس نقش زنان درصلح سازی؛
 • تهیه و تجدید یکتعداد جزوه های آموزشی دررابطه به مفهوم حقوق بشر، محیط زیست، مبارزه با فساد اداری، حاکمیت قانون، قانون منع خشونت علیه زنان و دموکراسی؛
 • تکمیل ترجمه کتاب کار با منازعه که با همکاری مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل ادیت، دیزاین و چاپ آن با تمویل مالی سفارت سویس صورت گرفته است؛
 • تکمیل راهنمای آموزشی حل منازعه؛

 

دست آوردها:

 • تطبیق 100% برنامه های آموزشی سال 1391 بخش آموزش حقوق بشر براساس برنامه عمل استراتیژیک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
 • به تعداد 44 کارگاه آموزشی با اشتراک 1368 نفر شامل 322 خانم و 1046 مرد در ساحات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل برگزار گردید؛
 • بر قراری و حفظ روابط هدفمند و راهبردی با نهادهای دولتی و مدنی همکار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
 • ایجاد رابطه راهبردی و موثر با ریاست جندر و حقوق بشر و اطفال وزارت امور داخله، مدیریت جندر و حقوق بشر وزارت انکشاف دهات و مدیریت جندر و حقوق بشر وزارت کار و امور اجتماعی و سایر نهادهای همکار.
 • نشر2880 دقیقه برنامه رادیویی تحت عنوان "حاکمیت قانون، صلح و حقوق بشر" از طریق رادیو دنیا، در ولایت پروان که بدین طریق هزاران شنونده برنامه های رادیویی رادیو دنیا در مورد حقوق بشر، صلح آگاهی حاصل کرده و سوالات شان را به صورت مستقیم مطرح ساخته و همکاران دفتر ساحوی کابل برای آنها مستقیماً به طور زنده جواب داده اند؛
 • 10 جلسه آموزشی برای نهاد های دولتی وغیردولتی روی موضوعات حقوق بشر و محیط زیست تدویر گردیده که درمجموع  320 نفر، شامل 200 نفرمرد و 120 نفر زن در مورد حقوق بشر و محیط زیست اگاهی حاصل کرده اند؛
 • توزیع بیش از هزار جلد ماهنامه، مجموعه قوانین نافذه افغانستان، اسناد بین المللی حقوق بشر، مواد ممد آموزشی برای اشتراک کنندگان کارگاه ها و جلسات آموزشی، محصلین و نهادهای مدنی که به بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی کابل مراجعه نموده اند.
 • اهدای تقدیرنامه ها از طرف مؤسسه ودان و قوماندانی عمومی پولیس نظم عامه به همکاران بخش تعلیمات.

تصویر کارگاه آموزشی پولیس ترافیک

تصویر کارگاه آموزشی وزارت شهرسازی و مسکن

بازنشر این مطلب