بخش آموزش حقوق بشر بازدید:2356 تاریخ نشر:2015-06-03

گزارش اختصاصی در مورد آموزش حقوق‌بشر برای ارگان‌های امنیتی

تحقق حقوق بشر در جامعه به دو امر مهم بستگی دارد: نخست، تعریف کامل و جامع از حقوق بشر و به تبع آن معرفی درست و آگاهانه‌ای آن برای صاحبان حقوق(شهروندان) و به خصوص آگاهان و نهادهای امنیتی و مجری قانون. دوم، حمایت سازمان یافته و منسجم دستگاه دولتی در قالب نهادهای ملی چون پولیس، اردو و امنیت کشور.

اساساً تصور تحقق جامعه‌ای آزاد و عادلانه‌ای که در آن به کرامت انسانی هر فرد حرمت گذاشته شود و حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان مورد حمایت قرار بگیرد، ناممکن به نظر می‌رسد؛ مگر از ره‌گذر حاکمیت قانون مبتنی بر حقوق بشر.

برای دریافت گزارش از اینجا اقدام کنید


بازنشر این مطلب