بخش آموزش حقوق بشر بازدید:4907 تاریخ نشر:2011-10-15

تاریخچه حقوق بشر

انسان موجود شریف و اصیل آفرینش و در عین حال اجتماعی، از یکسو بر حسب ذات و طبیعت خویش و از جانب دیگر به مقتضای اجتماعی بودنش، مستحق حقوق و آزادیهای و سیع برخاسته از دومنشأ فوق است که باید به طور انفرادی یا به صورت جمعی از آن برخوردار گردد.

تفصیل


بازنشر این مطلب