بخش آموزش حقوق بشر بازدید:2746 تاریخ نشر:2011-12-05

مقدمه یی بر مفردات دورۀ ابتدائیه، متوسطه و ثانوی

ابتدا از این فرصت که نصیب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شده، تادر راه تربیت و پرورش فرزندانمان بکوشیم و زمینه رشد آنها در تمام عرصه ها را به نحوه مطلوب فراهم آورده  از این رهگذر افغانستانی با مردمی آگاه و مترقی را بسازیم، خداوند را شاکر و سپاسگذاریم. تفصیل


بازنشر این مطلب