بخش آموزش حقوق بشر بازدید:3340 تاریخ نشر:2011-12-06

نمایش در رابطه با معلم خوب

معلمم خوب ، همیشه با لبخند به صنف داخل می شود معلم خوب وقت را ضایع نمی کند و از هر لحظه بصورت موثر بخاطر آموزش شاگردان استفاده می کند. تفصیل


بازنشر این مطلب