بخش آموزش حقوق بشر بازدید:3280 تاریخ نشر:2011-12-06

ویژه گی های معلم خوب

معلم خوب همیشه با لبخند به صنف داخل می شود و به شاگردان سلام می دهد.

معلم خوب وقت را ضایع نمی کند و از هر لحظه به صورت موثر به خاطر آموزش شاگردان استفاده می کند .

معلم خوب همیشه مطالعه می کند و سطح معلومات مسلکی و آفاقی خود را بالا می برد.   تفصیل


بازنشر این مطلب