بخش آموزش حقوق بشر بازدید:3118 تاریخ نشر:2011-12-06

ویژه گیهای آمر موفق مکتب از دیدگاه حقوق بشر

آمر موفق نمونه صداقت، عدالت، نظم، انصاف، پاکدامنی ، دلسوزی ، ابتکار ، مسولیت پذیری وظیفه شناسی و فروتنی است او با هر نوع تکبر، خود خواهی و جاه طلبی مبارزه می کند. تفصیل


بازنشر این مطلب