بخش آموزش حقوق بشر بازدید:2021 تاریخ نشر:2016-04-11

آموزش حقوق بشر

امروزه، حقوق بشر به شاخص مقبولیت و سلامتی جوامع انسانی، شرط تأمین عدالت اجتماعی و معیار مشروعیت نظامهای سیاسی در جهان تبدیل شده است. اصول و ارزشهای حقوق بشر جهانیترین معیارها برای سنجش افکار، جوامع، فرهنگها و نظامهای سیاسی ات، به گونه ای که میزان رعایت و حرمتگذاری هر جامعه به این اصول و ارزشها، حرمت و جایگاه مدنی آنها را در نظام مدنی و حقوقی جهان ما تعیین میکند. این ارزشها هم سنجهی توسعه مدنی جوامع و هم شاخص اخلاق انسانی و عدالت اجتماعی در آنها شناخته میشوند. هر جامعه هر قدر این ارزشها را در فرهنگ و مناسبات انسانی و رفتارها و الگوهای اجتماعی خود نهادینه کرده باشد، به همان میزان توسعه یافته، عادلانه و انسانی قلمداد میشود.

برای مطالعه کامل کتاب را از لینک ذیل دانلود نمایید.

 

 


بازنشر این مطلب