بخش آموزش حقوق بشر بازدید:1766 تاریخ نشر:2018-01-13

رساله آموزشی اساسات حقوق بشر

در جامعۀ ما، امروزه بیش از هر زمان دیگر آموزش حقوق بشر برای نیروهای دفاعی و امنیتی در کنار نیروهای -عدلی و قضایی- که انجام وظایف روزمرۀ آنها مرتبط با جامعه، حقوق و آزادی های عمومی است، ضروری پنداشته میشود و مناسب ترین راه این است که حقوق بشر از طریق آموزش در کلیه ساختارها و نهادهای نیروهای دفاعی و امنیتی راه یابد.


بازنشر این مطلب