حق دسترسی به مواد غذایی

برنامه تلویزیونی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

تاریخ نشر: 1388

تهیه و اجرا: محمد یوسف عمران (حیران)

مسئول وب سایت: حمید فیدل

به نام خداوند یکتای توانا

بینندگان عزیز سلام برشما!

در مواد قانون اساسی افغانستان جهت بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی شهروندان و طرح تدابیر لازم در این زمینه‌ها، تذکر بعمل آمده و روی زندگی انسان به عنوان موهبت الهی و حق طبیعی هرفرد، در این قانون و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان محترم ترین و با ارزش ترین حق‌ها حساب شده است...


بازنشر این مطلب