حقوق اشخاص دارای معلولیت

برنامه تلویزیونی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانتسان

محتوی: حقوق اشخاص دارای معلولیت 

تهیه کننده: محمد یوسف عمران

مسئول وب سایت: حمید فیدل

تاریخ نشر : قوس 1388

به نام خداوند بخشاینده مهربان

بینندگان محترم!

خداوند بزرگ انسان را آزاد آفرید و به او به عنوان اشرف مخلوقات کرامت اعطا کرد. در قانون اساسی کشور ما ذکر گردیده است که هرنوع تبعیض و امتیاز بین شهروندان افغانستان ممنوع است. در مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز روی اصل برابری انسان‌ها تذکر صورت گرفته و تاکید شده است....


بازنشر این مطلب