چاه

چاه

در میان ویرانه های کابل پس از جنگ، پسری به دنبال انتقام است. مکاتب رونق گرفته است و دختری به مکتب می رود و مسیر رفت و برگشت اش از میان این ویرانه ها است. پسر دیگری مجلۀ حقوق بشر می فروشد و از صبح تا شام در خیابان ها و کوچه ها است و اتفاقی وارد ماجرای انتقام میشود.


بازنشر این مطلب