پیام بانو شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر به مناسبت «روز جهانی کودک» (20 نوامبر/ 29 عقرب)

پیام بانو شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر به مناسبت «روز جهانی کودک» (20 نوامبر/ 29 عقرب)


بازنشر این مطلب