ویدیوی گزارش سالانه ۱۳۹۸

گزارش سالانه ۱۳۹۸ (ویدیو)

گزارش سالانه کمیسیون حاوی فعالیت ها و دستآوردهایی می باشد که در جریان یک سال مالی از طریق دفتر مرکزی و 14 دفتر ساحوی و ولایتی کمیسیون اجرا شده است. در این گزارش، فعالیت ها و اجراآت کمیسیون با رویکرد مبتنی بر نتیجه تحلیل شده و نتایج فعالیت ها به صورت واضح مورد بررسی قرار گرفته است. فعالیت های کمیسیون در چارچوب صلاحیت ها، اهداف و پالیسی این اداره صورت گرفته و نتایج قابل توجه را در پی داشته است.


بازنشر این مطلب