حمایت از حقوق زنان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس ماده 58 قانون اساسی افغانستان، نهاد ملی حقوق بشر در کشور محسوب می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شش بخش برنامه ای برای ترویج، حمایت و نظارت بر حقوق بشر در کشور دارد:
بخش آموزش حقوق بشر

بخش حقوق زنان

بخش حقوق اطفال

بخش حقوق اشخاص دارای معلولیت

بخش نظارت و بررسی تخطی ها از حقوق بشر

بخش عدالت انتقالی
بخش حقوق زنان یکی از بخش های برنامه ای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است که مساعی خود را در مسیر تامین پنج اولویت مندرج در برنامه های استراتژیک و عمل چهارساله کمیسیون 1389-1392 (2010-2013) قرار داده است:
هدف استراتژیک 1: رهبری
بخش حقوق زنان با همکاری سایر بخش ها، اعتبار کمیسیون را به عنوان يك مرجع ملی در عرصه دفاع وحمایت از حقوق زنان در افغانستان تحکیم می کند، تجربیات و مشورت هایی را برای غنامند کردن برنامه های ملی و بین المللی حقوق زنان در کشور فراهم می آورد، و توجه ملی و بین المللی را به مسایل مهم حقوق زنان در افغانستان جلب می کند و آگاهی عمومی را از نقش و نتایج کار کمیسیون در عرصه حقوق زنان ارتقا می دهد. بخش حقوق زنان قصد دارد به پیامدهای یادشده از طریق صدور بیانیه ها و اعلامیه های مطبوعاتی، برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی، ارایه پیشنهادها به نهادهای ملی و بین المللی ذی ربط و برگزاری محافل عمومی نایل آید.
هدف استراتژیک 2: آموزش
بخش حقوق زنان با همکاری سایر بخش ها سعی دارد آگاهی عمومی را در مورد حقوق زنان افزایش دهد؛ حقوق زنان را در مکاتب، پوهنتون ها، دارالمعلمین ها و مراکز آموزشی نظامی نهادینه کند، تغییرات نگرشی و رفتاری را در میان مردم به وجود آورد، خشونت علیه زنان را کاهش دهد و تحقیق و گفتمان را پیرامون حقوق زنان به خصوص در مورد مشترکات میان دین مقدس اسلام و حقوق زنان تشویق نماید. بدین منظور، بخش حقوق زنان با همکاری دیگر بخش ها اقداماتی چون برگزاری کارگاه های آموزشی، جلسات تعقیبی و جلسات آگاهی دهی، زمينه دسترسی عمومی به مواد آموزشی حقوق زنان؛ پشتیبانی از دولت و جامعه مدنی برای حمایت و ترویج حقوق زنان، تولید و پخش برنامه.های رادیویی و تلویزیونی در مورد موضوعات مربوط به حقوق زنان را روی دست می گیرد.
هدف استراتژیک 3: توانمندسازی
بخش حقوق زنان با دیگر بخش های برنامه ای کمیسیون در جهت بهبود موثریت کمیسیون در اداره برنامه ها و منابع خود، افزایش تجربیات و مهارت های مسلکی کارمندان کمیسیون در عرصه های حمایت و ترویج حقوق زنان، تامین توازن جنسیتی در ترکیب کارمندان کمیسیون، رشد ظرفیت کارمندان برای پی گیری و حل قضایای نقض حقوق زنان و تحکیم ظرفیت دولت و سازمان های جامعه مدنی برای حمایت و ترویج حقوق زنان همکاری نزدیکی دارد. این بخش فرصت های آموزشی را برای کارمندان بخش حقوق زنان فراهم می آورد تا آنها تجربیات و مهارت های مسلکی خود را گسترش دهند، اقدامات موثری را برای تامین توازن جنسیتی در ترکیب کارمندان کمیسیون روی دست می گیرد، از فنون مدیریت مبتنی بر نتایج به طور فزاینده ای در کار روزمره خود کار می.گیرد و از دولت و سازمان های جامعه مدنی در عرصه حقوق زنان پشتیبانی می کند و به آنها آموزش هایی را ارایه می دهد.
هدف استراتژیک 4: دادخواهی
بخش حقوق زنان با همکاری دیگر بخش های برنامه ای، به خاطر وضع و تصویب قوانین، سیاست ها و مقررات بیشتری برای حمایت از حقوق زنان دادخواهی می کند، سازگاری قوانین ملی را با اسناد بین المللی حقوق زنان تامین می کند، از مشارکت کمیسیون در مجامع و شبکه های ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور پیشبرد اولویت.های حقوق زنان در افغانستان پشتیبانی می کند و از وضع سیاست ها و تدابیری که ناقض حقوق زنان است، فعالانه جلوگیری می.کند. در این راستا، بخش حقوق زنان به ایجاد شبکه های دادخواهی و ابتکارهای مشترک با دولت و جامعه مدنی کمک می کند، در روند قانون گذاری با ارایه بازنگری ها و نظریات تقنینی مشارکت می کند و بیانیه ها و نظریاتی را در رابطه با گزارش های ارایه شده به شورای حقوق بشر و دیگر نهادهای بین المللی درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان ارایه می کند.
هدف استراتژیک 5: نظارت و بررسی
بخش حقوق زنان با سایر بخش های برنامه ای کمیسیون به منظور ارایه معلومات به مردم افغانستان درباره رعایت وظایف ملی و بین المللی حقوق زنان توسط دولت، بهبود وضعیت زندانیان، توقیفی ها و مظنونین در زندان های زنانه و سایر محلات سلب آزادی زنانه، افزایش آگاهی و حساسیت از سطح و درجه فساد اداری و تاثیرات منفی و مستقیم آن بر تحقق حقوق زنان و افزایش دسترسی زنان به عدالت همکاری می کند. برای رسیدن به این اهداف، بخش حقوق زنان با همکاری سایر بخش های برنامه ای، گزارش های سایه، نظارتی، تحقیقی و وضعیتی را درباره حقوق زنان در افغانستان تهیه و نشر می کند؛ به طور منظم بر زندان های زنانه، دیگر محلات سلب آزادی زنانه و مراکز امن زنان به منظور ارزیابی رعایت و حمایت از حقوق زنان نظارت می کند؛ فعالیت.های نظارت ساحوی را به منظور ارزیابی تحقق حقوق مدنی و سیاسی زنان در جریان انتخابات انجام می.دهد و قضایای نقض حقوق زنان را مورد نظارت، بررسی و پی گیری قرار می دهد.
پایان

تهيه كننده:
لطيفه سلطاني هماهنگ كننده برنامه هاي بخش حمايت و انكشاف حقوق زنان

موادی وجود ندارد

موادی وجود ندارد

موادی وجود ندارد